Regulamin płatności placówka w Poznaniu

1. Przedpłata

-Rezerwacja terminu konsultacji stanowi wiążącą umowę pomiędzy Podmiotem Leczniczym a Pacjentem.
-Obowiązkiem Pacjenta jest uiszczenie przedpłaty w wysokości ceny konsultacji (zgodnej z aktualnym cennikiem usług).
-Przedpłaty należy dokonać najpóźniej 10 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.
-Przedpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto: ATM Centrum Medyczne Sp. z o.o. , numer konta 36 1140 2004 0000 3102 8315 1396, w tytule przelewu „imię i nazwisko pacjenta, konsultacja w dniu…., nazwisko lekarza...”.
-Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie zaksięgowanej płatności na adres mail: potwierdzenia@medicor-koscian.pl
-Pacjent zgłaszający się na wyznaczoną konsultację (posiadający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej konsultacji.

2. Potwierdzenie terminu konsultacji

-Podmiot Leczniczy 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji weryfikuje płatność.
-Brak potwierdzenia zaksięgowanej wpłaty przez Pacjenta w ciągu 24 h od próby kontaktu ze strony Podmiotu (drogą SMS lub telefonicznie), będzie jednoznaczny z anulowaniem wyznaczonego terminu. 
- Możliwość zmiany formy konsultacji na teleporadę.

3. Rezygnacja/ zmiana terminu

-
Pacjent zobowiązany jest powiadomić Podmiot o rezygnacji z konsultacji lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. 
-Konsultacje przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
-Rezygnacji lub zmiany terminu można dokonać telefonicznie pod numerem 655110300 
-Rezygnacja z konsultacji w okresie krótszym niż 24 godziny do wyznaczonego terminu, skutkuje utraceniem przedpłaty.

4. Wizyta 

Prosimy o przybycie na na pierwsza wizytę około 10 min przed wyznaczoną godziną, aby na spokojnie uzupełnić potrzebne formularze.

5. Spóźniania 

W sytuacji gdy pacjnet spóźni się na wyznaczoną wizytę, wizyta odbędzie się, ale jej czas będzie krótszy o tyle minut ile trwało spźnienie. Regulamin e-Płatności


1. Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług przez Świadczeniodawcę, w ramach internetowego serwisu rezerwacji terminów wizyt.
2. Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę, pojęciom nie nadano odmiennego znaczenia, mają znaczenie poniższe:
- Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę, wprowadzony w ramach Serwisu (przy wykorzystaniu Oprogramowania Medycznego) i podpisany elektronicznie.
- Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady dokonywania rezerwacji terminy wizyty u Świadczeniodawcy oraz świadczenia przez Świadczeniodawcę usług.
- Pacjent – użytkownik Serwisu, korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
-Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy.
-Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Pacjentom rezerwację terminu wizyty u Świadczeniodawcy.
-Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne, oferujący Pacjentom możliwość rezerwacji terminu wizyty w ramach Serwisu.
3. W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego lekarza lub dla danej usługi u Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej) w szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności
odpowiednich zasobów Świadczeniodawcy, w tym lekarzy, w zarezerwowanym przez niego terminie.
4. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: GABINETY LEKARSKIE MEDICOR, PLAC PADEREWSKIEGO 4, 64-000 KOŚCIAN, REGON: 634546366, NIP: 781-164-80-00. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci zarezerwowanej wizyty.
5. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez Pacjenta zaliczki w kwocie 20,00 zł lub przedpłaty pełnej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem udostępnionym przez Świadczeniodawcę, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu, o ile wynika to z informacji zawartych w Serwisie.
6. Jeśli w ciągu 2 godzin od otrzymania przez Pacjenta wiadomości, zawierającej przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych, płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej przez Pacjenta rezerwacji terminu wizyty. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą
potwierdzenia dokonanej płatności.
7. Cennik usług Świadczeniodawcy udostępniony jest w Serwisie. Cena za wizytę dotyczy wyłącznie usługi podstawowej (wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w tym wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań. W Serwisie może być udostępniony również
orientacyjny wykaz cen, wskazujący wyłącznie dolną granicę ceny usługi – w takim przypadku zaleca się Pacjentom weryfikację cen wskazanych w Serwisie przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty – dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę. W przypadku braku wskazania cennika w Serwisie, wszelkie informacje o cenach za
świadczone usługi można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę.
8. Pacjent może odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie później niż na 7 dni przed tym terminem. W takim przypadku Pacjentowi zwracana jest kwota wpłaconej zaliczki lub przedpłaty.
9. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 8 powyżej lub niepojawienie się Pacjenta u Świadczeniodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez niego terminie wizyty, uprawnia Świadczeniodawcę do zatrzymania kwoty wpłaconej zaliczki, a w przypadku dokonania przedpłaty całej ceny z tytułu wizyty – kwoty nie
mniejszej niż 20,00 zł, ale nie większej niż 30% ceny za wizytę z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 100 zł, chyba że Pacjent udowodni, że niemożliwość pojawienia się u Świadczeniodawcy wynikała z siły wyższej w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjentowi otrzymuje zwrot zgodnie z pkt 8. Potrącana kwota zaliczki
stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez Świadczeniodawcę kosztów obsługi procesu rezerwacji i zapewnienia gotowości do świadczenia usług przez lekarza oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń, sprzętu medycznego i innej infrastruktury.
10. Świadczeniodawca może odwołać wizytę bez podania przyczyny nie później niż na 7 dni przed zarezerwowanym przez Pacjenta terminem wizyty. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów (np. choroba lekarza, awaria sprzętu medycznego). W przypadku odwołania wizyty przez Świadczeniodawcę,
Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi całą kwotę wpłaconej zaliczki.
11. Wszelkie zwroty zaliczek, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła należność, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych.
12. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7).
13. Z zastrzeżeniem pkt 12 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Świadczeniodawcy wskazany w pkt 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne
powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w
celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
14. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu otrzymania zaliczki lub przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanej wizyty, wystawi stosowny paragon lub fakturę, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki. Ponadto w dniu wizyty zostanie wystawiony
paragon lub faktura końcowa, jeżeli zaliczka nie obejmowała pełnej ceny za wizytę. Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne do odbioru przez Pacjenta w lokalizacji Świadczeniodawcy.

 


Współpracujemy z: