Ogólne zasady rejestracji

Ogólne zasady rejestracji:

 • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty,
 • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastapić dopiero po uzyskaniu owego skierowania,
 • pacjent może rejestrować się osobiście, on-line, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • gdy skierowanie jest wymagane, należy oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni.

 

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane),
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i  uprawnienia,
 • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków.


Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.

 

Obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie rejestracji o rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu.

Świadczenia udzielane za pomocą środków teleinformatycznych

Procedura udzielania świadczeń za pomocą środków teleinformatycznych zostaje uruchomiona na czas stanu epidemiologicznego, w którym istnieją przeciwskazania do fizycznej wizyty w podmiocie leczniczym, a istnieje wyższa konieczność realizacji wsparcia dla zgłaszających się świadczeniobiorców.

Zasady dotyczące udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczenia.
 • Administratorem danych osobowych są Gabinety Lekarskie MEDICOR. Informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowe można uzyskać poprzez link https://www.medicor-poznan.pl/Polityka-prywatnosci.html 
 •  Rejestracja następuje po  przekazaniu podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail).
 •  W celu wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO potrzebna jest zgoda na leczenie wraz z weryfikacją danych osobowych.  Można zrealizować w następujący sposób:

  a)  pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie, wydrukować, uzupełnić i osobiście dostarczyć do rejestracji Gabinetów Lekarskich. Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości

  b)  pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie, wydrukować, uzupełnić, podpisać  i przekazać za pośrednictwem Messengera (przesłać zdjęcie/skan). Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości w formie wideorozmowy, w sposób zapewniający jego widoczność

  c) zgłosić się osobiście do rejestracji Gabinetów Lekarskich MEDICOR celem wypełnienia zgody na leczenie.

 • Podczas rejestracji zostaje wyznaczona data, godzina oraz zostaje uzgodnione narzędzie teleinformatyczne.
 • Świadczenie podlega uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczonego w systemie eWUŚ
 • Weryfikacja danych odbywa się poprzez podanie:
  -imienia, nazwiska, numeru pesel świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby poniżej 16 roku życia: imienia, nazwiska oraz numeru pesel przedstawiciela ustawowego lub po okazaniu dokumentu tożsamości w sytuacji korzystania z narzędzia teleinformatycznego wyposażnoego w kamerę.
 • Porada udzielana za pomocą środków teleinformatycznych nie jest nagrywana.
 • Kontakt z lekarzem/psychologiem trwa tyle samo ile konsultacja stacjonarnie w Placówce.
 • Rozmowa odbywa się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.
 •  Lekarz ma możliwość wystawienia recepty w formie elektronicznej.
 • W dniu wizyty należy oczekiwać kontaktu od lekarza.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

(LEKARZ RODZINNY)

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. teleporad). 
Wizytę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności należy umówić telefonicznie pod numerem 61 855 28 33, rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Po dokonaniu rejestracji pacjent otrzyma informację o dniu oraz godzinie teleporady z lekarzem POZ. W dniu wizyty lekarz wykona połączenie telefoniczne pod podany przez pacjenta numer telefonu w celu realizacji zgłoszonej teleporady. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie będzie skutkował anulowaniem teleporady. Wizyta w bezpośrednim kontakcie z lekarzem jest możliwa z uwagi na stan zdrowia pacjenta, ustalona podczas wywiadu telefonicznego z pacjentem. Pacjent podczas teleporady może uzyskać e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne. Świadczeniodawca ma prawo do potwierdzenia tożsamości pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności. 
Informacje na temat realizacji e-recept, e-skierowań oraz e-zleceń umieszczone w linkach poniżej:

e-recepta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecept

e-skierowanie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

e-zlecenia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które umożliwi podgląd historii leczenia: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 


Współpracujemy z: