Psycholog dla dzieci i młodzieży

Formy pomocy w naszej placówce:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia.

 

Oferowana pomoc psychologiczna skierowana jest dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami:
  • w budowaniu relacji rówieśniczych,
  • okresu dorastania,
  • w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
  • związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
  • wychowawczymi (konsultacje i wsparcie dla rodziców).
 • z zaburzeniami:
  • depresyjnymi,
  • lękowymi (również fobie),
  • adaptacyjnymi,
  • odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • psychosomatycznymi,
  • dotyczącymi moczenia nocnego.
 • będacymi ofiarami różnych form przemocy.

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz komercyjnie- bez skierowania.

 

Terapeuci:

mgr Iwona Jóźwiak - psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka
W poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci. Należy do Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal,gdzie pełni funkcje sekretarza, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jest wykładowcą w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła pięcioletnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej zakończone egzaminem państwowym. Ukończyła czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz czteroletnie Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Zwiększa swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i superwizji.

 

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

mgr Małgorzata Styburska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz w trudności interpersonalnych i problemów wynikających z niskiej samooceny. W pracy oprócz klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystuje elementy terapii schematu, terapii systemowej i analizy transakcyjnej.

 

mgr Anna Kochanowska- psycholog, psychoterapeuta dziecięco- młodzieżowy oraz certyfikowany specjalista uzależnień
Ukończyła Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Laboratorium Psychoedukacji Ośrodka " Regeneracja" w Warszawie, terapię systemową w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, liczne szkolenia dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Obecnie uczestniczka specjalizacji z psychologii klinicznej.
W pracy integruje myślenie psychodynamiczne, strategie oparte o metody behawioralno- poznawcze oraz systemowe. Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju oraz w odbudowaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Zajmuje się trudnościami wychowawczymi i w komunikacji rodzic- dziecko, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi i odżywiania u dzieci i młodzieży oraz zaburzeniami zachowania w tym ADHD.

 

mgr Joanna Cynkutis

W trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Udziela wsparcia tym, którzy znajdują się w trudnej lub w skomplikowanej sytuacji życiowej. Współpracuje z osobami LGBT. W poradni pracuje indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

mgr Aleksandra Ksokowska-Robak – psycholog, psychoterapeutka dzieci, młodzieży i rodzin.

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin i Par przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja w Warszawie. Jest autorką poradników dla rodziców i opracowań dotyczących rozwoju dziecka oraz współpracownikiem miesięcznika "Dziecko".
Wspiera dzieci i nastolatki w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi (m.in. rozwód rodziców, zmiana szkoły, choroba w rodzinie, żałoba), przezwyciężaniu trudności w relacjach z rówieśnikami związanych z wycofaniem lub impulsywnością, radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem i objawami psychosomatycznymi.
Wspiera rodziców w rozwiązywania trudności wychowawczych, radzeniu sobie ze zmianami m.in. z pójściem dziecka do przedszkola/szkoły, pojawieniem się rodzeństwa, kryzysem związanym z dorastaniem dzieci, pracą jednego z rodziców w innym kraju, rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie.
Pracuje z rodzinami nad poprawą komunikacji i wzajemnego zrozumienia uczuć i potrzeb pojawiających się w rodzinnych relacjach.
W ramach swojej pracy prowadzi: terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

mgr Jolanta Radziemska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nurt terapii systemowej

mgr Aleksandra Kochaniecka - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Aleksandra Kochaniecka jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie ukończyła Kurs Terapii Systemowej oraz gdzie w dalszym ciągu doskonali swoje umiejętności zawodowe. W ramach oferowanego wsparcia prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuje w nurcie systemowym zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi oraz młodzieżą. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku, znajdującymi się w różnych sytuacjach życiowych. Pomaga osobom doświadczającym kryzysu, problemów emocjonalnych, rodzinnych, zaburzeń nastroju,zaburzeń lękowych, depresyjnych, problemów z samooceną, problemów w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, poczucia utraty sensu życia,braku motywacji do działania i wielu innych trudnych sytuacji, w których potrzebują wsparcia. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

mgr Agnieszka Schwark-Wojnarowska - psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w procesie specjalizacji

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz II stopień szkolenia MBT – Mentalization Based Treatment współorganizowanego przez Anna Freud Centre w Londynie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Współpracujemy z: