Psycholog

Psycholog oferuje pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemykryzysy życiowe, takie jak rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Dlatego też spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy oferowane w naszej placówce :

 • diagnoza psychologiczna- proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka dokonywany przez psychologa w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i zastosowane testy psychologiczne.

 • porada psychologiczna- przeznaczona jest dla osób, które poszukują informacji w rozwiązaniu trudnej sytuacji lub aktualnych, konkretnych problemów życiowych, które powstały z przyczyn zewnętrznych.
  Porada to forma zasięgnięcia opinii specjalisty, która służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań.

 • interwencja kryzysowa- jest to zespół oddziaływań, których celem jest ułatwienie odzyskania przez osobę zgłaszającą się równowagi wewnętrznej oraz rozwiązaniu problemu stanowiącego podłoże doświadczenia kryzysowego. Sytuacjami, które mogą wywołać kryzys są np.: śmierć bliskiej osoby, rozwód, ciężka choroba, wypadek, zwolnienie z pracy, bezrobocie, napad, kradzież.
 • psychoterapia- jest profesjonalną formą pomocy skierowaną do osób doświadczających problemów emocjonalnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  Celem psychoterapii jest usunięcie lub ograniczenie przykrych dla osób zgłaszających się symptomów będących przyczyną cierpienia, a także uruchomienie procesu tworzenia się zmian. Kierunek, tempo i rodzaj zmian zawsze uwzględniają indywidualne oczekiwania i możliwości zgłaszających się osób, które zdecydowały się na podjęcie angażującego procesu, jakim jest psychoterapia. Wspólnie z terapeutą poszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla nas sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, dyskomfortu, czy poczucia braku sensu.
  Psychoterapia służy lepszemu rozumieniu własnych reakcji, sposobu funkcjonowania, a także umożliwia lepszą niż dotychczasową adaptację społeczną. Szczególnie dotyczy to funkcjonowania w związkach, grupach towarzyskich, czy też płaszczyzny zawodowej.
  Warto skorzystać z psychoterapii szczególnie wtedy, gdy jakaś sytuacja lub stan powodują dyskomfort psychiczny i cierpienie, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą.

  Psychoterapia psychodynamiczna- to forma terapii polegająca głównie na rozmowie. Terapia prowadzona jest w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc osobie zgłaszającej się na terapię w uświadomieniu problemu i rozumieniu dróg, na jakich dochodzi do formułowania swoich sądów. Pozwala to na wgląd w siebie, lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, motywów kierujących naszym zachowaniem i przyjrzenie się problemowi z pełną świadomością.
  Psychoterapia psychodynamiczna służy także uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, mechanizmów obronnych oraz interpretacji przeniesień. Skonfrontowanie ze zjawiskiem przeniesienia, które zakłada, że przenosimy naszą postawę z osoby dawnej na obecną (nawet terapeutę), jest powodem wielu nieporozumień i nieudanych, zaburzonych relacji z innymi, co jest spowodowane nieadekwatnym reagowaniem na daną osobę. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala je zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi.

  Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz  problematycznych zachowań. U podstaw terapii poznawczo-behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki poniższej terapii aby pomóc osobie zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić "błędy w myśleniu" bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami,redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania. Terapia ta pozwala zastąpić nie sprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się bardziej sprzyjającymi danej osobie.

Psychoterapia- dla kogo?
Psychoterapia skierowana jest dla osób, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • nawiązują niesatysfakcjonujące związki,
 • doświadczają samotności, braku zrozumienia, poczucia wyobcowania,
 • chcą przyjrzeć się swoim wzorcom budowania i funkcjonowania w relacjach,
 • chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne,
 • borykają się z nieśmiałością i mają trudności by dzielić się z innymi swoimi uczuciami, doświadczeniami i myślami,
 • chcą się dowiedzieć jak są postrzegane i odbierane przez inne osoby.
   

Terapeuci ( psycholodzy, psychoterapeuci):

 

mgr Małgorzata Styburska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz w trudności interpersonalnych i problemów wynikających z niskiej samooceny. W pracy oprócz klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystuje elementy terapii schematu, terapii systemowej i analizy transakcyjnej.

 mgr Arkadiusz Robak - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu oraz studia specjalizacyjne z psychologii klinicznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii i Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Oleśkowicz-Popiel - specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Zajmuje się diagnozowaniem pacjentów z chorobą Alzcheimera i terapią neuropsychologiczną u pacjentów z organicznymi zmianami w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, po udarach i urazach mózgu, a także terapią innych funkci poznawczych. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

mgr Jadwiga Sęczkowska-Sakson - specjalista psycholog kliniczny

Wykonuje diagnozę psychologiczna, prowadzi terapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień Szpitala MSW w Poznaniu.

mgr Katarzyna Rawska- psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 

mgr Marta Szarszewska- psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi.

mgr Michał Ciesielski - psycholog, nurt poznawczo-behawioralny

 

mgr Natalia Litwinow - specjalista psycholog kliniczny

Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych, terapii par oraz rodzin. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcjonowania poznawczego w kontekście dysfunkcji centralnego układu nerwowego m.in. po udarach niedokrwiennych i krwotokach mózgu.

mgr Małgorzata Ławniczak - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

psycholog kliniczny z niemal 20-letnią praktyką, certyfikowany psychoterapeuta posiadający dwa certyfikaty nadane przez odrębne i niezależne towarzystwa – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66), absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Praktyka i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Anita Łakoma - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu, nurt psychodynamiczny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - specjalność kliniczna. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Zrealizowała również Kurs w Zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (UAM w Poznaniu).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę poddaje regularnie superwizji u certyfikowanych superwizorów.
Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą.

mgr Aleksandra Kochaniecka- psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Aleksandra Kochaniecka jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie ukończyła Kurs Terapii Systemowej oraz gdzie w dalszym ciągu doskonali swoje umiejętności zawodowe. W ramach oferowanego wsparcia prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuje w nurcie systemowym zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi oraz młodzieżą. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku, znajdującymi się w różnych sytuacjach życiowych. Pomaga osobom doświadczającym kryzysu, problemów emocjonalnych, rodzinnych, zaburzeń nastroju,zaburzeń lękowych, depresyjnych, problemów z samooceną, problemów w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, poczucia utraty sensu życia,braku motywacji do działania i wielu innych trudnych sytuacji, w których potrzebują wsparcia. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

 

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego oraz komercyjnie-bez skierowania.

Mieścimy się w dogodnej lokalizacji w Centrum Poznania, przy ul. Powstańców Wlkp. 4 - między Uniwersytetem Ekonomicznym (ok. 50 m) a Starym Browarem (ok. 100 m), w dzielnicy Starego Miasta.


Współpracujemy z: