Psycholog

Psycholog oferuje pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemykryzysy życiowe takie jak: rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć bliskie osoby. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy oferowane w naszej placówce :

 • diagnoza psychologiczna- proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka dokonywany przez psychologa w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i przeprowadzone testy psychologiczne.

 • porada psychologiczna- przeznaczona jest dla osób poszukujących pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji lub aktualnych, konkretnych problemów życiowych, które powstały z przyczyn zewnętrznych.
  Porada to forma zasięgnięcia opinii specjalisty, która służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań.

 • interwencja kryzysowa- jest to zespół oddziaływań, których celem jest ułatwienie odzyskania przez osobę zgłaszającą się równowagi wewnętrznej oraz rozwiązaniu problemu stanowiącego podłoże doświadczenia kryzysowego. Sytuacjami, które mogą wywołać kryzys są np.: śmierć bliskiej osoby, rozwód, ciężka choroba, wypadek, zwolnienie z pracy, bezrobocie, napad, kradzież.
 • psychoterapia- jest profesjonalną formą pomocy skierowaną do osób doświadczających problemów emocjonalnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  Celem psychoterapii jest usunięcie lub ograniczenie przykrych symptomów, będących przyczyną cierpienia, a także uruchomienie procesu tworzenia się zmian. Kierunek, tempo i rodzaj zmian zawsze uwzględniają indywidualne oczekiwania i możliwości zgłaszających się osób, które zdecydowały się na podjęcie angażującego procesu, jakim jest psychoterapia. Wspólnie z terapeutą poszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla nas sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, dyskomfortu, czy poczucia braku sensu.
  Psychoterapia służy lepszemu rozumieniu własnych reakcji, sposobu funkcjonowania, a także umożliwia lepszą (niż dotychczas) adaptację społeczną. Szczególnie dotyczy to funkcjonowania w związkach, grupach towarzyskich, czy na płaszczyźnie zawodowej.
  Warto skorzystać z psychoterapii szczególnie wtedy, gdy jakaś sytuacja lub stan powodują dyskomfort psychiczny i cierpienie, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie-  zawodzą.

  Psychoterapia psychodynamiczna- to forma terapii polegająca głównie na rozmowie. Terapia prowadzona jest w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc osobie zgłaszającej się na terapię w uświadomieniu problemu i rozumieniu dróg, na jakich dochodzi do formułowania swoich sądów. Pozwala to na wgląd w siebie, lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, motywów kierujących naszym zachowaniem i przyjrzenie się problemowi z pełną świadomością.
  Psychoterapia psychodynamiczna służy także uzmysłowieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, mechanizmów obronnych oraz interpretacji przeniesień. Skonfrontowanie ze zjawiskiem przeniesienia, które zakłada, że przenosimy naszą postawę z osoby dawnej na obecną (nawet terapeutę), jest powodem wielu nieporozumień i nieudanych, zaburzonych relacji z innymi, co jest spowodowane nieadekwatnym reagowaniem na daną osobę. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala je zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi.

  Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz  problematycznych zachowań. U podstaw terapii poznawczo-behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki poniższej terapii aby pomóc osobie zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić "błędy w myśleniu" bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami,redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania. Terapia ta pozwala zastąpić nie sprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się bardziej sprzyjającymi danej osobie.

Psychoterapia- dla kogo?
Psychoterapia skierowana jest dla osób, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • nawiązują niesatysfakcjonujące związki,
 • doświadczają samotności, braku zrozumienia, poczucia wyobcowania,
 • chcą przyjrzeć się swoim wzorcom budowania i funkcjonowania w relacjach,
 • chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne,
 • borykają się z nieśmiałością i mają trudności by dzielić się z innymi swoimi uczuciami, doświadczeniami i myślami,
 • chcą się dowiedzieć jak są postrzegane i odbierane przez inne osoby.

Terapeuci ( psycholodzy, psychoterapeuci):

 mgr Arkadiusz Robak -certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta TFP

Ukończył wyższe studia psychologiczne na UAM, specjalizację z psychologii klinicznej (Rejestr Polskich Psychologów Klinicznych – nr WLP 0031), całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne i dwuletnie studium psychoterapii grupowej oraz zdał egzamin certyfikacyjny na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (nr 209). Ukończył dwuletnie szkolenie w metodzie TFP (Transference Focused Psychoteraphy) i zdał międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP). 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

W obszarze pomagania ludziom pracuje od 2001 r.

Zdobywał doświadczenie zawodowe w szerokim spektrum placówek służby zdrowia i edukacji: Poradnie Leczenia Uzależnień, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Dzienne Oddziały Psychiatryczne oraz Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uczelnia Wyższa (pracownik dydaktyczny UAM), Oddział Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży, Szkoły Podstawowe, Świetlica Socjoterapeutyczna.

Prowadzi psychoterapię z osobami doświadczającymi nadmiernego lęku, smutku, wstydu, złości i impulsywności, znajdującymi się w kryzysach życiowych lub mającymi trudności w tworzeniu stabilnych i trwałych relacji z innymi oraz chcącymi rozwijać umiejętności rozumienia siebie i swoich potrzeb oraz kontroli własnych emocji i zachowań.

Zajmuje się głównie problemami depresyjnymi, lekowymi i nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Obecnie prowadzi krótko- oraz długoterminową psychoterapię psychodynamiczną z osobami dorosłymi.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji oraz stosuje się do zasad Kodeksu Etycznego PTP.

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Oleśkowicz-Popiel - specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Zajmuje się diagnozowaniem pacjentów z chorobą Alzcheimera i terapią neuropsychologiczną u pacjentów z organicznymi zmianami w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, po udarach i urazach mózgu, a także terapią innych funkci poznawczych. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

mgr Jadwiga Sęczkowska-Sakson - specjalista psycholog kliniczny

Wykonuje diagnozę psychologiczna, prowadzi terapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień Szpitala MSW w Poznaniu.

mgr Michał Ciesielski- psycholog, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi..

mgr Beata Berkowska- psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, z ukończoną w trakcie studiów specjalnością Psychologii Zdrowia i Klinicznej. Aktualnie certyfikująca się psychoterapeutka w ramach Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Należy do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Od ponad 4 lat pracuje jako psycholog- interwent w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej. Na co dzień współpracuje też z organizacjami pozarządowymi w projektach oferujących pomoc w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się wsparciem osób znajdujących się w szeroko pojętych kryzysach psychologicznych. W pracy terapeutycznej sięga po rozwiązania z podejścia systemowego, interwencji kryzysowej i Porozumienia Bez Przemocy. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest specjalizacja w zakresie psychoterapii
traumy.

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, interwent kryzysowy

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog (certyfikat nr 22), interwent kryzysowy (ukończone akredytowane kursy i szkolenia) - aktywność zawodowa od 1982 r do nadal.
Doświadczenie kliniczne zdobywałam w pracy z pacjentami w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Wielkopolskim Centrum Onkologii, Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego (Gabinety Lekarskie MEDICOR – Kościan, Poznań, Centrum Medyczne ZDROVITA Nowy Tomyśl). 
Zakres świadczeń psychologicznych: diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, interwencja w kryzysie, psychoedukacja. 
Szkolenia dla psychologów, personelu medycznego w zakresie pracy z osobami: w żałobie, trudnościami i niepowodzeniami w dziedzinie prokreacji, chorobie nowotworowej, perinatalnej opieki paliatywnej, w żałobie, kryzysie psychicznym.
Wykładowca zewnętrzny - UAM w Poznaniu. 
Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

mgr Hubert Urbański - psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia z zakresu psychologii ze specjalnością- psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz doradztwo personalne. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2017 roku pracując jako psycholog. Na co dzień zajmuje się interwencją kryzysową oraz psychoedukacją. Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi. Obecnie rozwija swoje kompetencje w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.  

mgr Maria Urbańska-Bąk - psycholog

mgr Olga Hejmej-Bartosik- psycholog

mgr Ismena Rastogi- psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego oraz komercyjnie- bez skierowania.

Mieścimy się w dogodnej lokalizacji w Centrum Poznania, przy ul. Powstańców Wlkp. 4- między Uniwersytetem Ekonomicznym (ok. 50 m) a Starym Browarem (ok. 100 m), w dzielnicy Starego Miasta.


Współpracujemy z: